1, دی ,1393

جذب نیرو در موسسه فرهنگی هیوا نگار ماد

موسسه فرهنگی دیجیتال هیوا نگار ماد به عنوان اولین موسسه فرهنگی دیجیتال استان قزوین در راستای تامین نیروی انسانی متخصص در جهت پیشبرد اهداف و گسترش […]